Informacja

Dziękujemy za przesłanie zamówienia oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informujmy , że:

  1. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adres e-mail: agrol-koszalin@home.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora 
w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych tj. firmy świadczące usługi w zakresie serwisu informatycznego oraz usług księgowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, w przypadku wystawienia faktury okres ten wynosi 6 lat. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu wykonania umowy, lub wystawienia i przechowywania faktur.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  7. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.